وب سایت سبدگردان رایا سهم
شرکت رایا سهمشرکت رایا سهمشرکت رایا سهم
09903838381
info@rayasahm.com
شیراز - فرهنگ شهر - کوچه 30/1

کنترل تضاد منافع بین سبدگردان و مشتریان

تضاد منافع در حالت کلی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در نتیجه کنار هم قرار گرفتن منافع مختلف، نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. تضاد منافع در سرمایه‌گذاری ممکن است به دلیل ارائه خدمات مختلف بین منافع نهاد سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با سرمایه‌گذاران به وجود آید.

شرکت رایا سهم مطابق ماده 14 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را  با منافع مشتری قرار می‌دهد و  مطابق ماده 14 دستورالعمل سبدگردانی درصورتی که تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری به وجود آید، درصورتی که سبدگردانی یا کارکنان وی ذینفع باشند، مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا می‌نماید. همچنین در راستای افشای بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده مذکور در گزارش های دوره ای ارائه  شده به امین و حسابرس و نیز مشتریان مشخصات ورقه، شرح منافع و تاریخ ذی نفع شدن  آن ها اعلام می گردد.