وب سایت سبدگردان رایا سهم
شرکت رایا سهمشرکت رایا سهمشرکت رایا سهم
09903838381
info@rayasahm.com
شیراز - فرهنگ شهر - کوچه 30/1

منافع سبدگردانی بجز کارمزد دریافتی

منافع سبدگردانی بجز کارمزد دریافتی

درآمدها و منافع شرکت سبدگردان رایاسهم حاصل از کارمزد دریافتی از مشتریان بابت ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی و در قالب قرارداد فیمابین با مشتری خواهد بود. هیچ‌گونه منافع دیگری به واسطه ارائه این خدمات نصیب شرکت نمی‌شود و چنانچه رابطه قراردادی با مشتری منجر به ایجاد منافع پیش‌بینی نشده‌ای برای سبدگردان شود، سبدگردان رایاسهم خود را متعهد و ملزم به افشای آن به مشتری خواهد دانست.