امان اله سروش

امان الله سروش

– ليسانس حسابداري درسال ١٣۶۴ از دانشگاه ما زندران

– عضو انجمن حسابداران خبره ايران – عضو انجمن حسابداري ايران

– مسئول بودجه وكنترل هزينه هاي جاري شركت پتروشيمي شيراز سال ١٣۶٧

– مسئول حسابداري صنعتي وگزارشات مالي شركت پتروشيمي شيراز سال ١٣٧١

– مشاور مديريت شركت مهندسي و نصب فيرمكو پارس ( وابسته به شركت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي ) از سال ١٣٧٢ تا ١٣٧۵

– مشاوره درطراحي و استقرار سيستم بهاي تمام شده توليد شركت پتروشيمي اصفهان

– مشاوره در طراحي و استقرار سيستم بهاي تمام شده توليد شركت پتروشيمي تبريز

– تدريس در آموزشگاه حسابداري صنعت نفت – مدير مالي شركت نيرو ترانس ازسال ١٣٧٨

– مديرعامل شركت مديريت توسعه سرمايه‌گذاري آرمان فردا)سهامی خاص( از سال ١٣٨۶

– عضو هيئت مديره شركت تامين قطعات و تجهيزات سرونيروشيراز )سهامی خاص( از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢به مدت ٢ سال

-عضو هيئت مديره شركت نيروترانس)سهامی عام( در سال های ٩١ و٩٢ به مدت دو سال

-دبير هيئت مديره شرکت نيروترانس از سال ١٣٧٨

– عضو هيئت مديره شركت توسعه نيروي آرمان شريف (سهامی خاص) ازسال ١٣٩٠

– عضو هيئت مديره شركت مهندسی توان آرمان صنعت شيراز )سهامی خاص( ازسال ١٣٩۶